Een huwelijk tussen edelen

Home / Bronnen / Een huwelijk tussen edelen    |    Terug
Een huwelijk tussen edelen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Upten dach van huydent als den 19e dach in meij int jaer onsheren duysent vijfhondert ende drie. Soe zijn vergadert geweest ter eeren Gods ende alle godsheiligen Augustin van Teylingen mit zijne vrinden ende maegen an die een zijde ende Joost Jansdochter mit haer vader Moeder ende andere vrinden ende maegen ter anderen. Ende hebben geaccordeert ende geslooten gehadt een zeker huwelijck tuysschen den voirscreven Augustin ende Joost Jansdochter voirscreven. In deser voirwaerden ende manieren hier naer verclaert inden eersten dat de vorscreven Augustin inbringen Sal te huwelijck mit zijn voirscreven huysvrauwe een stucke lants bij hem onlancx gecoft van eenen genoomt Gerijt Zijgrijps Rommerszoon Geheeten Die Ven tooste groot achthalve geers of dairomtrent geldende sestien rinsgulden tstuck tot 20 stuvers tsiaers ende is tselve lant Gelegen tot Waermenhuysen daer lendens of zijn Jan Michielszoon ande noortzijde Jan Heynes ande westzijde ende Scelte Janszoon ande Zuijtsijde. Item soe sal noch de voirscreven Augustin inbringen eenen brieff sprekende van vier Rinsgulden tsiaers terlosse den pennync sestien Bij hem gecoft van Jan Symenszoon van Waermenhuysen ende daer van hij versekert is up een stucke lants die de vorscreven Jan Symenszoon liggende Heeft in den banne van Waermenhuys vorscreven geheeten Maurijs ven groot wesende omtrent ses geersen jaerlijcx gelden 14 Rinsgulden Daer lendens off zijn Gerijt Odis ande oistzijde ende Claes Symenszoon ande westzijde noch sal de voirscreven Augustin inbrengen 47 Rinsgulden 7 scindt ende een oort tsuck tot 20st achterstals die hem tgemeen lant van Hollant sculdich is van wegen Jan Henrijcxzoon van Haerlem, daer hij transport of heeft om de selve so(m)men te ontfangen. In achtien toecom(m)ende jaeren uut tquaertier van Vrieslant bij ghelijcke portie alle jaar 52 ½ sts en een doeit. Item soe sal de Augustin noch inbringen die costene van Mazelant In Delflant die mijnen heer de stadhouder hem onlanx gegeven heeft geldende jaerlijcx omtrent 24 der selver Rinsgulden noch zoe sal hij inbringen die costerie van onderkerspel bij den grave van Egmont hem gegeven geldende 30st stuvers siaers Item sal de vorscreven Jan Gezijts hier tegens geven mit Joost zijn dochter vorscreven te huwelijk die som(m)e van 600 rinsgulden tstuck Tot 20 stuvers munte van deser ordonnan(tien) vanden prince ende die gehoud(en) wesen te betalen een gerechte derdendeel gereet dat ander Derdendeel up lichtmisse eerstcomende ende dat leste derdendeel up Sint-Jacobs dach dair an volgen telcke. In munte als boven Item zoe en sal de vorscreven Joost Jansdochter niet incommen om eenige erfenisse van haer ouders te ontfangen dan ter lester Doot van vader ende moeder item indien Joost Jansdochter oflivich wort zonder bliven blijckende geboorte achter te laeten Zoe is bevoirwort dat een ijgelijcke mit zijne goed af sal staen welverstaen gewijn ende verlies half en half ende indien zij Beiden kint of kinderen achterlieten ende die na doot van eenich van hem beiden storven zoe sal die erffenisse gaen na scependoms Recht van zuythollant. Item zoe is voert bevoorwort indien Augustin oflivich wort voirde voirscreven Joost zijn huysvrauwe zonder Blijven blijckende geboorte bij haer gewonen achter te laeten dat indien gevalle de voirscreven Joost hebben ende voer uut nemen Sal uuten gecofte goeden die de vorscreven Augustin achterlaeten sal die somme van 200 der voirscreven Rinsgulden. Item Cleynodien cleederen elx tot hoer live behoerende zullen nemen die gerechte erfgenamen. Item is voert versprocken ende Bevorwaert dat de voirscreven Jan Gerijtszoon vader van de vorscreven Joost sal moegen disponeren ende geven(geuen) zijn huys ende huyszaet Dat hij nu t Alcmaer heeft ende mitter doot ruymen sal een van zijne kinderen wie dat hem believen sal zonder dat den Geene die hijt geeft of geven sal dat gehouden sal wesen weder in deelinge te bringen daer sulver noch goudt inne Gekent en sal wes alle dunck sonder arch ofte lijste. Ende in kenisse der waerheit zoe hebben de vorscreven Jan Gerijts Ende Augustin elcx huren handteycke hier onder gestelt ten daege vorscreven. Ende omme der meerder sekerheitswille zo Hebben de voirscreven Jan Gerijtszoon ende Augustin gebeden die eersamen Willem van Riedwijk ende Gerijt Pieterszoon mannen Der graefflijckheit van Hollant dese contracten ende huwelijcxe voirwaerd(en) die twee zijn van worde te worde sprekende Daer van zij elcx een tot hem genomen hebben over hemluyden te willen besegelen twelck (niet zichtbaar) Willem van Riedwijc ende Gerijt Pieterszoon mannen der Graeflijcheit van Hollant vorscreven gerne gedaen en onse segelen elcx bysonderen hier onder an gehangen hebben upten dach ende int jaer als boven Jan Gerytszoon A. Teylingen Contractelickheit van hollant voirscreven

Een huwelijk tussen edelen

De familie van Egmond van de Nijenburg was een van de belangrijkste adellijke families in de omgeving van Alkmaar. Zij stamden waarschijnlijk via een huwelijk af van de graven van Egmond. De familie van Egmond van de Nijenburg beweerde zelfs dat ze verre afstammelingen waren van de bekende Friese koning Radboud! In 1503 trouwde één van de dochters van die familie met Augustijn van Teijlingen. De bruid, Joost, was de dochter van Jan Gerritzoon van Egmond Nijenburg.

Augustijn was afkomstig uit een Zuid-Hollands adellijke familie. In Alkmaar werd hij meerdere keren burgemeester. Wanneer leden van belangrijke families trouwden, werden er uitgebreide documenten opgesteld waarin huwelijkse voorwaarden werden geregeld. Dat waren de afspraken tussen de bruid en bruidegom over bijvoorbeeld hun bezittingen en de bruidsschat. In dit document met huwelijkse voorwaarden staan een paar interessante regels. Vooral de regels over wat er zou gebeuren als er geen kinderen werden geboren vallen op. Het huwelijk kon dan worden ontbonden (dus het stel kon dan scheiden) en bruid Joost zou dan 200 Rijngulden terugkrijgen. Hieruit blijkt wel dat het voor de adel erg belangrijk was dat er erfgenamen kwamen! Een adellijk huwelijk moest dus voor kinderen zorgen, anders stierf de familielijn uit. In deze huwelijkse voorwaarden werd ook goed geregeld wie wat erfden als er toch geen kinderen kwamen. Het document is afkomstig uit 1503 en getekend door ambtenaren van de graaf van Holland.

Proberen de middeleeuwse tekst te begrijpen? Gebruik dan het brilletje op de afbeelding om de regels te lezen. 

Datering: 1503-19-05
Collectie: Archief van de Familie Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765
Nummer: 24
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/a241241459b538e9b6f084b131f278de
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Een huwelijk tussen edelen

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000-1500)


Omschrijving

Een huwelijk tussen edelen

De familie van Egmond van de Nijenburg was een van de belangrijkste adellijke families in de omgeving van Alkmaar. Zij stamden waarschijnlijk via een huwelijk af van de graven van Egmond. De familie van Egmond van de Nijenburg beweerde zelfs dat ze verre afstammelingen waren van de bekende Friese koning Radboud! In 1503 trouwde één van de dochters van die familie met Augustijn van Teijlingen. De bruid, Joost, was de dochter van Jan Gerritzoon van Egmond Nijenburg.

Augustijn was afkomstig uit een Zuid-Hollands adellijke familie. In Alkmaar werd hij meerdere keren burgemeester. Wanneer leden van belangrijke families trouwden, werden er uitgebreide documenten opgesteld waarin huwelijkse voorwaarden werden geregeld. Dat waren de afspraken tussen de bruid en bruidegom over bijvoorbeeld hun bezittingen en de bruidsschat. In dit document met huwelijkse voorwaarden staan een paar interessante regels. Vooral de regels over wat er zou gebeuren als er geen kinderen werden geboren vallen op. Het huwelijk kon dan worden ontbonden (dus het stel kon dan scheiden) en bruid Joost zou dan 200 Rijngulden terugkrijgen. Hieruit blijkt wel dat het voor de adel erg belangrijk was dat er erfgenamen kwamen! Een adellijk huwelijk moest dus voor kinderen zorgen, anders stierf de familielijn uit. In deze huwelijkse voorwaarden werd ook goed geregeld wie wat erfden als er toch geen kinderen kwamen. Het document is afkomstig uit 1503 en getekend door ambtenaren van de graaf van Holland.

Proberen de middeleeuwse tekst te begrijpen? Gebruik dan het brilletje op de afbeelding om de regels te lezen. 

Datering: 1503-19-05
Collectie: Archief van de Familie Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765
Nummer: 24
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/a241241459b538e9b6f084b131f278de

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

Alkmaar
dagelijks leven
Middeleeuwen