Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Home / Bronnen / Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen    |    Terug
Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Eersame discrete goede vrunden desen dient omme uluyden te adverteren, dat ick ernstelijcke beghere, immers van wegen zijner Fürstliche Genade lasten ende wel expresselijcke bevele, bij peyne van zijne Fürstliche Genade hooghste ongenade dat ghijluyden aengesiens desen in aller ijle sult uut u beyder gemeente tsamen ofvaerdigen ende scicken hondert eer meer als minder mannen tot scantsgrave naer Alcmaer, omme d begonnen fortificatie te helpen met aller vlijte volmaecken ende verstarcken, daer toe kiesenden die alder goetwillichste, die den gemeene zaecken meest toegedaen zijn, als ick oock nyet en twijfele oft ghij sultet best daer inne wel doen ende continueren u luyden oude getrouhen, dien ick tzijnre tijt wel dencke te recompenseren, want die bewaringe ende preservatie vande stede Alcmaer nyet alleenlijck voor den omleggende dorpen ende ingesetenen vandien zeer nodich ende profijtelijk is. Ick laet staen dattet welvaren vant gehele lant daer aen gelegen is. Daeromme ghijluyden zijner Fürstliche Genade mij, ende tgemeene lant grote diensten zult doen. Dus zijt van desen ter volcoemen in gheen gebreecke God bevole, in haeste tot Scellincwoude desen XVIIe augusti 1573 u lieder goede frunt Diederich Sonoy

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Dit is een brief van Diederik Sonoy, geuzenleider en bevelhebber over het Noorderkwartier. Sonoy stuurde deze brief op 17 augustus 1573 aan de bestuurders van de dorpen Graft en De Rijp. In de brief riep Sonoy de dorpsbesturen op om minstens honderd mannen naar Alkmaar te sturen. De mannen moesten helpen met het versterken van de stadsmuur. Dat was een belangrijke taak. Op het moment dat Sonoy de brief schreef was het Spaanse leger al in aantocht, er was geen tijd te verliezen! Het bevel komt niet van Sonoy zelf, maar is gegeven uit naam van ‘zijne vorstelijke genade’ Willem van Oranje.  

Sonoy spreekt in de aanhef van de brief het bestuur aan met ‘Eersame discrete goede vrunden’. Hij sluit de brief ook af met ‘u lieder goede frunt’. Sonoy vraagt in de brief om de meest betrokken mannen te sturen. Het standhouden van de stad Alkmaar was namelijk niet alleen belangrijk is voor de inwoners van Alkmaar. Het had ook invloed op het leven van de inwoners van de omliggende dorpen!

Op de brief staat een paarse stempel. Hierop staat ‘Rycs-Archief in Noord Holland’. Deze stempel is pas later aangebracht. 

Maker: Diederik Sonoy
Datering: 1573-08-17
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 2076 brief 11
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.1.1.001/withscans/0/findingaid/10.1.1.001/start/0/limit/10/flimit/5
Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Heb je een opmerking of vraag over deze bron? Of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@archiefalkmaar.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Regionaal Archief

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)


Omschrijving

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Dit is een brief van Diederik Sonoy, geuzenleider en bevelhebber over het Noorderkwartier. Sonoy stuurde deze brief op 17 augustus 1573 aan de bestuurders van de dorpen Graft en De Rijp. In de brief riep Sonoy de dorpsbesturen op om minstens honderd mannen naar Alkmaar te sturen. De mannen moesten helpen met het versterken van de stadsmuur. Dat was een belangrijke taak. Op het moment dat Sonoy de brief schreef was het Spaanse leger al in aantocht, er was geen tijd te verliezen! Het bevel komt niet van Sonoy zelf, maar is gegeven uit naam van ‘zijne vorstelijke genade’ Willem van Oranje.  

Sonoy spreekt in de aanhef van de brief het bestuur aan met ‘Eersame discrete goede vrunden’. Hij sluit de brief ook af met ‘u lieder goede frunt’. Sonoy vraagt in de brief om de meest betrokken mannen te sturen. Het standhouden van de stad Alkmaar was namelijk niet alleen belangrijk is voor de inwoners van Alkmaar. Het had ook invloed op het leven van de inwoners van de omliggende dorpen!

Op de brief staat een paarse stempel. Hierop staat ‘Rycs-Archief in Noord Holland’. Deze stempel is pas later aangebracht. 

Maker: Diederik Sonoy
Datering: 1573-08-17
Collectie: RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)
Nummer: 2076 brief 11
Link: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.1.1.001/withscans/0/findingaid/10.1.1.001/start/0/limit/10/flimit/5

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven uit een deel van Noord-Holland. De studiezaal is gevestigd aan de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Veel informatie is ook te vinden op de website www.archiefalkmaar.nl. 

Trefwoorden

De Rijp
Schagen
Beleg van Alkmaar
erfgoed
Willem van Oranje
geuzenleider
Diederik Sonoy
Graft